خدمات – rabar.ir

تعریف صادرات
صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور و یا از داخل به  خارج کشور، که در این مجموعه منظور از صادرات خروج کالا از کشور، موردنظر است.

صادرکننده
به هر شخص حقیقی و یا حقوقی که دارای کارت بازرگانی و یا مجوز وزارت بازرگانی بوده و اقدام به صدور کالا نماید صادرکننده اطلاق می شود .

صادرات از نظر خروج کالا از کشور به دو دسته تقسیم می شوند:

۱- صادرات قطعی

۲- صادرات موقت ( خروج موقت )

شما می توانید با استفاده از لینک مقابل، کاتالوگ کامل خدمات و پروژه های شرکت را داناود نمایید.
دانلود کاتالوگ شرکت